Wattia itech – SmartLite®

map

 

• Gestió energètica

• Analitzador Fix SmartLite®

 • Analitzador portàtil SmartLite®


Descripció:

SmartLite® és l’eina idònia per auditar el consum d’energia elèctrica de la seva instal·lació.

Què ofereix el sistema SmartLite®?

• Un sistema de mesura multipunt que permet monitoritzar i emmagatzemar el consum elèctric de diverses línies simultàniament. Compara diverses línies o processos alhora, acció que redueix de manera dràstica el temps necessari per a la realització de l’anàlisi.

• Precisió en les lectures: els mesuradors utilitzats són de classe 0.2%.

• Diverses possibilitats d’utilització segons cada subministrament:

– Trifàsic o monofàsic – Alta o baixa tensió

• Gran capacitat d’emmagatzematge de lectures: permet guardar dades de tot un any.

• Simplicitat d’ús: es pot auditar la pròpia instal·lació sense tenir grans coneixements tècnics.

• Visualització dels resultats on-line en format de gràfic o taula: no cal esperar que el sistema hagi acabat la recollida de dades. Mentre dura el procés de monitorització es pot veure què s’està consumint.

• Localització de puntes o comportaments atípics en el moment en què es produeixen.

• Exportació de dades en format CSV, compatible amb fulls de càlcul com MS excel o aplicacions d’anàlisi de dades.

• Es poden exportar les dades per fer els estudis que es creguin pertinents o bé emmagatzemar-les per comparar-les amb les d’altres anys.

• Compatibilitat per visualitzar les dades en Smartphone, TabletPC, PC o Mac.

• No cal estar connectat al sistema permanentment, si disposem de connexió a inter- net podem accedir-hi en qualsevol moment.

• Disposa d’un SAI integrat que el fa robust davant els talls de corrent.

• Supervisió permanent del sistema: Si durant el procés de captació de dades es produeix qualsevol incidència, el programa informa per correu electrònic al personal tècnic de Wattia Innova SL, que remotament pot verificar el que està passant a la instal·lació.

Models

• MSL • FSL • TSL

Contactar per a més informació